پروژه احداث مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان